Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Studia I stopnia - Pedagogika

58 - 623 09 22

Specjalność: Wczesna edukacja z oligofrenopedagogiką
Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny

Program obejmuje:

 • zagadnienia dotyczące pracy dydaktyczno - wychowawczej realizowanej w przedszkolu i szkołach podstawowych w klasach I-III; pełne przygotowanie do prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej dla przedszkoli i szkół podstawowych (I etap edukacyjny)
 • aktywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne w zakresie wczesnej edukacji prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli
 • zagadnienia dotyczące niepełnosprawności intelektualnej, konstruowania programów terapeutycznych i prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
 • naukę języka obcego w formie lektoratu
 • specjalistyczną praktykę zawodową

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu kwalifikacji pierwszego stopnia będziesz przygotowany/-a do pracy w charakterze:

 • nauczyciela wiodącego i wychowawcy w przedszkolu i szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym (klasy I-III)
 • nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i klasach integracyjnych
 • nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych klasach I-III, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • nauczyciela zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 • opiekuna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym